Condiții contractuale

1. OBIECTIVELE CONTRACTUALE

1.1. Furnizarea serviciului de:

“Elaborare certificat de performanta energetica”
„Documentație calcul coeficient global de izolare G/G1”
„Audit energetic”
„Studiu energii alternative”
„Studiu panouri solare fotovoltaice”

Prin prezentul contract se realizează vânzarea unui serviciu de mai sus elaborat de Prestator – S.C. CPE PROIECT S.R.L., către Beneficiar

2. FORMA CONTRACTULUI
  • Prezentul contract este structurat sub forma:
    • Contract cadru – stabilește reguli, obligații si responsabilități intre cele 2 entități menționate mai sus
3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data de semnării si are valabilitate de 30 zile calendaristice.
3.2. Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, astfel, Partea interesata va propune celeilalte parți prelungirea contractului, in scris, cu cel puțin 3 zile înainte de data expirării prezentului contract.
3.3. Partea căreia ii este adresata propunerea de prelungire are obligația sa răspundă in termen de 2 (doua) zile de la data primirii notificării.

4. OBLIGATIILE PARTILOR

Prestator

4.1. Prestatorul se obliga sa pună la dispoziția Beneficiarului expertiza si know-how-ul, cu scopul realizării obiectivelor propuse la punctul “1” din cadrul acestui contract.
4.2. Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului documentatia contractata de la pct. 1
4.3. Prestatorul are obligația sa folosească know how-ul dobândit prin experiența pentru a furniza către beneficiar cele mai bune servicii, aplicabile in cadrul acestui contract
4.4. Prestatorul are obligația de a furniza către beneficiar documentatii, servicii, ce fac referire la prezentul contract.
4.5. Alte servicii sau activități solicitate de Beneficiar, vor fi analizate, facturate si implementate conform Anexei ce se va întocmi la contract.
4.6. Prestatorul are obligația de a anunța in scris ( e-mail ) Beneficiarul cu privire la costurile ce apar in urma solicitărilor din partea Beneficiarului.

Beneficiar

4.7. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile si materialele necesare realizării documentației solicitate. Date necesare pot fi (lista nu este exhaustiva): plan de amplasament, releveu pe fiecare etaj, sectiuni imobil, planuri fatade, date legate de sistemul de incalzire, climatizare, ventilare si date legate de sistemului de iluminat.
4.8. Beneficiarul are obligația de a acoperii in totalitate costurile ce apar in urma solicitărilor sale către Prestator.
4.9. Beneficiarul are obligația sa plătească facturile fiscale primite din partea Prestatorului, facturi ce fac referire la activitățile din cadrul acestui contract.

Părțile

4.10. Obligațiile intre cele 2 parți se sting odată cu prestarea serviciilor de către Prestator către Beneficiar si plata prestațiilor de către Beneficiar către Prestator, conform acestui contract.

5. PLAN TARIFAR si MODALITATEA DE PLATA

5.1. Descrierea serviciilor cat si valoarea acestora, sunt descrise si in cadrul web-sitului www.cpeproiect.ro sau in emailul primit in urma cererii de oferta.
5.2. Plata se face in Lei conform facturii proforme sau a facturii fiscale.
5.3. Plata se face prin OP in contul RO50BREL0002001927710100 deschis la LIBRA BANK – SUC. Eroii Revoluitie București in termenul specificat in factura proforma sau fiscala, ce fac parte din acest contract.